نمایش 1 - 2 از 2
عدم نظارت بر نحوه عملکرد شرکت های بازاریابی شبکه ای که با مجوز رسمی فعالیت می کنند، موجب شده است این شرکت ها به راحتی قوانین وضع شده از سوی مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران را نقض کرده و دنباله رو شرکت های هرمی باشند.
03/26/1399 - 12:15
شبنم ها , afkl ih, network marketing, بازاریابی شبکه ای
تحلیلی بر فضای روانی حاکم بر فعالیتهای خرد اقتصادی:
استحکام شرکت هایی که توسط بازاریابی شبکه ای یا network marketing اداره میشوند ، در تداوم خرید مشتریان بوده و همین باعث میشود که متولیان آن یک تشکیلات منظم را سازماندهی کرده و بر روی بخش طمّاع ذهن اعضاء و تهییج روحی آنها کار کنند.
03/24/1399 - 11:49
اشتراک در network marketing