نمایش 1 - 1 از 1
معرفی کتاب تاریخی:
نویسنده در این کتاب کوشیده است تا با استناد به اسناد حقیقی ، گفتار راویان مطمئن ، تطبیق آن با تاریخ نگاشته شده و تحلیلی تازه بر این مستندات ، برگی از تاریخ واقعه مشروطه را ورق بزند
09/06/1395 - 11:42
اشتراک در کتاب تاریخی