نمایش 1 - 2 از 2
shabnamha.ir , shabnamha , afkl ih , شبنم ها , شبنم همدان , کشتی بانوان;
اضافه شدن کشتی بانوان به ورزش کشور طرحی است که «اما و اگر» های بسیاری دارد و یکی از مسائلی که در این طرح نادیده گرفته شده، عدم سنخیت این ورزش پهلوانی با فیزیک زنانه است.
10/13/1395 - 10:12
فدراسیون کشتی,کشتی زنان,کشتی زنان با لباس  مناسب,shabnamha.ir,شبنم همدان,afkl ih
پیشنهاد فدراسیون ایران درباره شیوه جدید «کشتی زنان با لباس مناسب» به تایید اتحادیه جهانی کشتی رسید.
10/06/1395 - 08:07
اشتراک در فدراسیون کشتی