نمایش 1 - 1 از 1
شبنم ها , afkl ih, امنیت شغلی , shabnamha.ir, حقوق شهروندی
اهداف تبلیغاتی:
وقتی صحبت از منشور حقوق شهروندی می شود به یاد کارگرانی می افتیم که حتی در شعارهای زیبای تبلیغاتی هم نادیده گرفته شده اند. کارگرانی که فقط در برخی فصول و برخی روزها حق زندگی دارند. امنیت شغلی تنها خواسته کارگران از دولت است.
10/10/1395 - 14:40
اشتراک در کارگران فصلی