نمایش 1 - 1 از 1
داشتن قدرت، به معنای سرکوب کردن احساسات یا وانمود کردن به «خوب» بودن نیست. دختران باید یاد بگیرند که داشتن قدرت و استحکام، یعنی صداقت داشتن نسبت به خویشتن.
01/29/1397 - 08:37
اشتراک در پرورش فردیت