نمایش 1 - 2 از 2
بانوی کارآفرین رزنی با ایجاد کسب و کار خانگی موفق به اشتغال آفرینی برای خود و چند نفر دیگر شده است.
08/14/1397 - 23:25
خانواده آئینی، ضمن همدلی و همکاری و کسب درآمد در کنار یکدیگر برای 5 کارگر دیگر نیز کارآفرینی کرده اند.
06/23/1395 - 10:46
اشتراک در کارافرینی