5. تير 1401 - 11:28   |   کد مطلب: 25054
بررسی کمیسیون دریافتی مشاورین املاک
مشاورین املاک،تسهیل کننده یا افزایش دهنده ؟!!
معضل کمیسیون های دریافتی مشاورین املاک این روزها به یک چالش جدی برای افغزایش قیمت مسکن تبدیل شده است . تعیین درصد باعث شده تا تلاش مشاورین به جای منطقی شدن قیمت ها ، معطوف به افزایش قیمتها باشد.

به گزارش شبنم ها،

یکی از نمایندگان سابق مجلس می گفت :ســاعــت ۱:۳۰ همــراه بــا یــڪــی از اقــوام بــرای خــریــد یــک بــاب آپــارتــمــان بــه بــنــگــاه مــعــامــلــات مــلــڪــی مــراجــعــه ڪــردیــم بــازدیــد صــورت گــرفــت بــلــا فــاصــلــه نــشــســت مــعــامــلــه انــجــام شــد و ســاعــت ۴ مــعــامــلــه تــمــام و هر دو طــرف از بــنــگــاه مــعــامــلــات خــارج شــدنــد.
وقــتــی نــوبــت بــه پــرداخــت حــق ڪــمــیــســیــون رســیــد یــک درصــد مــعــامــلــه بــایــد بــه عــنــوان حــق ڪــمــیــســیــون پــرداخــت مــی شــد

امــروزه در تــهران مــعــمــولــیــ‌تــریــن مــعــامــلــات آپــارتــمــان ڪــمــتــر از ۳ الــی ۴ مــیــلــیــارد تــومــان نــیــســت یــعــنــی بــرای یــک مــعــامــلــه ســاده بــا نــوشــتــن یــک قــولــنــامــه ۳۰ تــا ۴۰ مــیــلــیــون تــومــان حــق ڪــمــیــســیــون پــرداخــت مــی شــود بــا قــضــات دیــوان عــالــی ڪــشــور و چــنــدیــن اســتــاد و دڪــتــرای حــقــوق مــشــورت ڪــردم ڪــه مــســولــیــت قــانــونــی ایــن افــراد در بــرابــر مــعــامــلــات مــربــوط چــیــســت جــمــلــگــی گــفــتــنــد تــعــهد بــه عــهده طــرفــیــن مــعــامــلــه اســت و هیــچ مــســولــیــتــی نــدارنــد.
پــس ایــن همــه پــول بــابــت چــیــســتــ؟
ڪــدام جــراح ، وڪــیــل ،  قــاضــی ، ســردفــتــر ، مــهنــدس و حــتــی فــوتــبــالــیــســت و هنــرپــیــشــه بــه ایــن انــدازه درآمــد دارد؟
فــســاد بــه ایــنــجــا خــتــم نــمــی شــود وقــتــی حــق الــعــمــل بــراســاس قــیــمــت مــعــامــلــه پــرداخــت مــی شــود مــی بــیــنــیــم ڪــه مــهمــتــریــن عــامــل رشــد قــیــمــت مــســڪــن همــیــن افــراد هســتــنــد.

بــرای پــاســخــگــویــی بــه ایــن وضــعــیــت نــابــســامــان بــه ســازمــان ثــبــت مــراجــعــه ڪــردم گــفــتــنــد از وظــیــفــه مــا خــارج اســت بــه ســازمــان تــعــزیــرات حــڪــومــتــی مــراجــعــه ڪــردم گــفــتــنــد وزارت صــمــت بــایــد بــه عــنــوان ضــابــط بــه مــا گــزارش بــدهد
بــه وزارت صــمــت مــراجــعــه ڪــردم گــفــتــنــد ڪــه بــر اســاس مــصــوبــه قــانــونــی اســت
بــه مــصــوبــه مــراجــعــه ڪــردم دیــدم ڪــه بــلــه مــصــوبــه از طــرف صــنــف یــا همــان اتــحــادیــه مــربــوط اســت بــامــهر گــنــجــعــلــی و امــضــای پــنــجــعــلــی ایــن وضــعــیــت ایــجــاد شــده اســت ،
بــه قــوه قــضــایــیــه مــراجــعــه ڪــردم بــه عــنــوان مــرجــع نــظــارت بــر حــقــوق عــامــه گــفــتــنــد لــایــحــه ای نــوشــتــیــم تــحــت عــنــوان اعــتــبــار اســنــاد رســمــی و در آن پــیــشــ‌بــیــنــی شــده ڪــه رئیــس قــوه قــضــایــیــه تــعــرفــه ایــن مــوضــوع را تــعــیــیــن ڪــنــد!
بــا امــیــدواری بــه مــجــلــس مــراجــعــه ڪــردم گــفــتــنــد ڪــه تــصــویــب شــده و رفــتــه شــورای نــگــهبــان
بــه شــورای نــگــهبــان مــراجــعــه ڪــردم دیــدم بــه مــوجــب ایــراد شــمــاره 18368/102/99 مــورخ 26/3/99 قــیــد شــده اســت ایــن امــر از حــوزه وظــیــفــه قــوه قــضــایــیــه خــارج اســت و رئیــس قــوه قــضــایــیــه حــق ایــن ڪــار را نــدارد.

بــه فــضــای مــجــازی پــنــاه بــردم تــا مــردم ایــن مــشــڪــل را حــل ڪــنــنــد!
شــایــد دســت بــه دســت ایــن پــیــام بــگــردد و مــســئول ایــن نــابــســامــانــی را ڪــه مــن  نــتــوانــســتــم پــیــدا ڪــنــم مــردم پــیــدا ڪــنــنــد و بــه ایــن وضــعــیــت ســر و ســامــانــی بــدهنــد.

حق بنگاه مشاور املاک برای هر قولنامه فقط پانصد هزار تومان منطقی و منصفانه است .

دیدگاه شما