10. مرداد 1401 - 10:44   |   کد مطلب: 25097
جریان سازی رسانه‌ای می‌تواند اهدافی همچون راه‌اندازی و اجرای هجمه‌های فرهنگی را دنبال کند. از طرف دیگر می‌تواند به منظور نهادینه شدن یک تفکر استفاده شود.

به گزارش شبنم ها،جریان سازی رسانه‌ای می‌تواند اهدافی همچون راه‌اندازی و اجرای هجمه‌های فرهنگی را دنبال کند. از طرف دیگر می‌تواند به منظور نهادینه شدن یک تفکر استفاده شود.

جریان سازی رسانه‌ای فرآیندی است که رسانه‌ها از آن به منظور همراه کردن مخاطبان استفاده می‌کنند.جریان سازی می‌تواند هم با هدف مثبت و هم با هدف منفی انجام گیرد. به همین دلیل می‌توان آن را یک شمشیر دو لبه دانست.

 در رابطه با جریان سازی رسانه‌ای به چند نکته باید توجه داشت:
 
1 هدف از جریان‌سازی تغییر یا تثبیت نگرش و افکار عمومی نسبت به یک مقوله به طور دلخواه است
 2وسایل ارتباط جمعی همانند تلویزیون، رادیو، خبرگزاری‌ها، شبکه‌های اجتماعی و … ابزارهای ایجاد و انتشار جریان سازی هستند
 3مالکان رسانه‌ها، حکومت‌ها، سیاست گذاران، بنگاه‌های تبلیغاتی و… می‌توانند منبع جریان سازی باشند
 4جریان سازی در قالب‌های رسانه‌ای ارائه می‌شود مانند برنامه‌های آموزشی، تفریحی، خبری و … در این زمینه پیام رسانه، نقش ویژه‌ای را دارد.
 5جریان سازی در طول یک فرآیند و به صورت تدریجی، نظام مند و غیر مستقیم ارائه می‌شود.

مراحل جریان‌سازی رسانه‌ای:

"شناخت مخاطب" و تفسیر نگرش او برای برنامه ریزی فرآیند جریان سازی
"اقناع مخاطب"
"تثبیت ایجاد جریان" به عنوان حساس‌ترین مرحله جریان سازی.

باید توجه داشت که جریان سازی رسانه‌ای تا زمانی که در خدمت اهداف مثبت و مبارزه با هجمه‌های دشمنان قرار گیرد، می‌توان به آن به عنوان یکی از مزیت‌ها و فرصت‌های رسانه نگاه کرد.

دیدگاه شما