پیغام خطا

  • Notice: Use of undefined constant CMF_Ln_English - assumed 'CMF_Ln_English' در cmfcCalendarV1::factory() (خط 63 از /home/shabnamha/domains/shabnamha.ir/public_html/sites/all/modules/modules/calendar_systems/calendar/v1/calendarV1.class.inc.php).
  • Notice: Use of undefined constant CMF_Error - assumed 'CMF_Error' در cmfcCalendarV1::factory() (خط 63 از /home/shabnamha/domains/shabnamha.ir/public_html/sites/all/modules/modules/calendar_systems/calendar/v1/calendarV1.class.inc.php).

29. بهمن 1399 - 0:48   |   کد مطلب: 10382
ویلیام گلسر نظریه پرداز علم روان شناسی نوین می گوید :" ﺗﺌﻮﺭﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ " ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻲ ﺁﻣﻮﺯﺩ ﻛﻪ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻣﻦ ، ﺍﺳﺎﺱ ﻭ ﺷﺎﻟﻮﺩﻩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﻭ ﺷﺎﻟﻮﺩﻩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ !.

گِلَسر به عنوان یک روان شناس به شما پیشنهاد می کند که ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺧﻮﺍستید ﻗﻬﺮ کنید قبلش در قوانین قهر کردن با همسرتان به توافق برسید! او قوانین قهر کردن را به شرح زیر عنوان می کند:

1 ‏) ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭیم ﺑﻪ خانوﺍﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﻫﻢ ﺗﻮهین کنیم.

2 ‏) ﺣﻖ ﻧﺪﺍریم ﻣﺴﺎیل و ﻣﺸﮑﻼﺕ ﮐﻬﻨﻪ ﺭﻭ ﻣﻄﺮﺡ کنیم . ﺗﻮ ﻫﺮ ﺩﻋﻮﺍ ﻓﻘﻂ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﻫﻤاﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺤﺚ می کنیم.

3 ‏) ﺷﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻫﺎﺭ ﻧﭙﺨﺘﻦ ﻭ ﺷﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻫﺎﺭ ﻧﺨﻮﺭﺩﻥ ﻧﺪﺍﺭیم . ﻫﻤﻪ ﺍﻋﻀﺎ ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎﺩﯼ ﺑﺎید ﺑﺮﺍﯼ ﻏﺬﺍ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷند .

4 ‏) ﺳﻼﻡ ﻭ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﻻﺯم است.

5 ‏) هیچ کس ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺟﺎﯼ ﺧﻮﺍﺑش را ﻋﻮﺽ ﮐﻨد.

6 ‏) ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺷﺘﯽ پیش ﻗﺪﻡ شود، طرف مقابل باید ﺑﺮﺍیش ﮐﺎﺩﻭ ﺑﺨﺮد!

7 ‏) ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭیم ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑل را ﺗﻌمیم ﺑﺪهیم . ﻣﺜﻼ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺗﻮ همیشه .... ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ . ﭼﻮﻥ ﺍین کار ﺩﻋﻮﺍ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﻭﺝ می رساند.

8 ‏) باید ﺑﻪ ﻫﻢ ﻓﺮﺻﺖ بدهیم ﮐﻪ ﻫﺮﮐﯽ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺩیدﮔﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﻋﻮﺍ 5 ﺩقیقه ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻪ ﻭ ﻃﺮﻑ ﺩیگر ﻫﻢ 5 ﺩقیقه ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺎﺳﺨﮕویی ﺩﺍﺭﻩ . ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﮔﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣاﻧﺪ باید ﺑﻪ ﻓﺮﺩﺍ ﻣﻮﮐﻮﻝ شود ﺗﺎ ﺳﺮ ﻭ ﺗﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷد .

ﺍﮔﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎﺩ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻦ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﻟﺰﻭﻣﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺷﺎﺩ ﻭ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪﺗﺮﻱ ﻣﻲ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ !.

" ﺗﺌﻮﺭﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ " ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻲ ﺁﻣﻮﺯﺩ ﻛﻪ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻣﻦ ، ﺍﺳﺎﺱ ﻭ ﺷﺎﻟﻮﺩﻩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﻭ ﺷﺎﻟﻮﺩﻩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ !.

ﻣﻨﺒﻊ : ﻛﺘﺎﺏ ﺗﺌﻮﺭﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ/ ﻭﻳﻠﻴﺎﻡ ﮔﻠﺴﺮ

انتهای پیام / ن

دیدگاه شما

آخرین اخبار