نمایش 1 - 1 از 1
شبنم ها , afkl ih, ایستگاه مطالعه , shabnamha.ir, ترویج فرهنگ مطالعه
تعبیه ایستگاه های مطالعه در برخی ادارات ، بیمارستان ها و ایستگاه های مطالعه اتوبوسی یکی از طرح های نهاد کتابخانه های عمومی کشور جهت ترویج فرهنگ مطالعه است.
10/09/1395 - 12:22
اشتراک در اتوبوسرانی