نمایش 1 - 2 از 2
اعتصاب کامیون
پایان اعتصاب کامیون داران و جریان حیات به رگهای ناوگان حمل و نقل جاده ای
07/09/1397 - 11:23
راه افتادن موج اعتصاب بین رانندگان کامیون نگرانی مردم را از وضع جامعه بیشتر کرد زیرا چرخ های کامیون ها که در جاده ها میچرخد نشانه گردش چرخ اقتصاد مملکت است و کامیون داران واسطه چرخش اقتصادی کشورند.
07/08/1397 - 13:29
اشتراک در اعتصاب کامیون داران