نمایش 1 - 1 از 1
اگر دولت ماهانه ۱۵۰هزار تومان به حساب مردم واریزنماید پروژه آزاد سازی وحذف سوبسید نان عملی خواهد شد ودولت می تواند بابت صرفه جوئی از اجرای این طرح ملی سالانه ۹۰ هزار میلیارد تومان کسب نماید ( با صرفه جویی ۶ میلیون تنی درسال وسقوط ۵۰٪ مصرف آرد) ولی اگر بخواهد ماهانه ۱۰۰ هزار تومان یارانه بپردازد این عدد فقط هزینه ۲۵۰ گرم آردی است که برای پخت ۳۳۰ گرم نان روزانه (ماهانه ۷ونیم کیلو) باید صرف شود ( هر کیلو ارد ۱۳ هزار تومان ضرب در ۷ونیم کیلو سرانه ارد هر ایرانی می شود ۹۷۵۰۰ تومان)
02/16/1401 - 10:38
اشتراک در نان ، یارانه ، کیفیت ، هدفمندی