نمایش 1 - 1 از 1
معرفی کتاب/زن و رسانه
پیرجلیلی در بخش اول به بررسی مفاهیم و مبانی نظری پژوهش خود در قالب دو فصل با عناوین «مفاهیم» و «بررسی اشتغال زن» پرداخته است. در بخش دوم کتاب تحت عنوان«بایدها و نبایدهای حضور دیداری و شنیداری زن در رسانه» در سه فصل مجزا به بررسی بایدها ونبایدهای فقهی، اجتماعی و اخلاقی این حضور پرداخته و در نهایت در فصل آخر «زن و رسانه از منظر» را مورد بررسی قرار داده است.
12/04/1398 - 08:50
اشتراک در زن ، زنان ، زن و رسانه ، اشتغال زن ، اشتغال زنان ، حضور زنان در جامعه ، تفکرات جامعه ، بایدها و نبایدها ، کتاب زن و رسانه ، زهرا پیر جلیلی ، نسیم السادات محبوبی شریعت پناهی ، دانشجوی دکتری مطالعات زنان