15. تير 1401 - 8:34   |   کد مطلب: 25068
با بخش دوم مبحث مدیریت فضای مجازی در خانواده در خدمت شما هستیم....

به گزارش شبنم ها،

۶-نبض بگیرید... :
گاهی تنها با یک جست وجوی ساده و مطالعه بیشتر در فضای مجازی، متوجه می شوید برخی برنامه ها، بازی ها و افراد در شبکه های اجتماعی تبدیل به برندی شده اند که بیشتر مورد توجه سن فرزند شما است. شناسایی اینها موجب می شود راحت تر بتوانید دنیای ذهنی و علاقمندی های فرزندتان در فضای مجازی را بشناسید و در عین حال، نبض مدیریت در دست تان باشد تا مشابه موقعیتهای مورد عالقه او را در فضای‌واقعی پیدا و معرفی کنید. برای مثال، افراد معروف در شبکه های اجتماعی دارای جایگاه خاصی برای کودک و نوجوان است حضور در برنامه ها، همایش ها و جشن ها همراه فرزندتان و مطالعه زندگی واقعی این افراد با دیگر، می تواند به شکل گیری تصویری نزدیک به واقعیت در ذهن کودک و نوجوان هستند، کمک کند.

۷- استقبال کنیم...

 

شناسایی کسب و کارهای اینترنتی موفق می تواند دریچه های ایده های جدید در راستای سواد مالی، سواد رسانه ای، دنیای آینده و بهره مندی از فضای مجازی در کسب و کار را در ذهن مادر، پدر و فرزندان ایجاد کند.برای این منظور به جست وجوی کسب و کارهای اینترنتی در ایران بپردازید، کسب و کارهای اینترنتی فردی و سازمانی را شناسایی کنید، در بخش های گوناگون اعم از فروشگاه اینترنتی، دیجیتال مارکتینگ، تدریس آنالین، نویسندگی در فضای مجازی و مانند این جست وجو کنید و در نهایت اطالعات خود و خانواده را در زمینه کسب و کارهای اینترنتی افزایش دهید.

۶-نبض بگیرید... :

گاهی تنها با یک جست وجوی ساده و مطالعه بیشتر در فضای مجازی، متوجه می شوید برخی برنامه ها، بازی ها و افراد در شبکه های اجتماعی تبدیل به برندی شده اند که بیشتر مورد توجه سن فرزند شما است. شناسایی اینها موجب می شود راحت تر بتوانید دنیای ذهنی و علاقمندی های فرزندتان در فضای مجازی را بشناسید و در عین حال، نبض مدیریت در دست تان باشد تا مشابه موقعیتهای مورد عالقه او را در فضای‌واقعی پیدا و معرفی کنید. برای مثال، افراد معروف در شبکه های اجتماعی دارای جایگاه خاصی برای کودک و نوجوان است حضور در برنامه ها، همایش ها و جشن ها همراه فرزندتان و مطالعه زندگی واقعی این افراد با دیگر، می تواند به شکل گیری تصویری نزدیک به واقعیت در  ذهن کودک و نوجوان هستند، کمک کند.
۷- استقبال کنیم...

شناسایی کسب و کارهای اینترنتی موفق می تواند دریچه های ایده های جدید در راستای سواد مالی، سواد رسانه ای، دنیای آینده و بهره مندی ازفضای مجازی در کسب و کار را در ذهن مادر، پدر و فرزندان ایجاد کند. برای این منظور به جست وجوی کسب و کارهای اینترنتی در ایران بپردازید، کسب و کارهای اینترنتی فردی و سازمانی را شناسایی کنید، در بخش های گوناگون اعم از فروشگاه اینترنتی، دیجیتال مارکتینگ، تدریس آنالین، نویسندگی در فضای مجازی و مانند این جست وجو کنید و در نهایت اطالعات خود و خانواده را در زمینه کسب و کارهای اینترنتی افزایش دهید.

۸- تولید کنیم....

فرهنگ سازی در خانواده و طراحی رفتارهایی که به مدیریت خود مربوط می شود، تأثیر زیادی بر کسب موفقیت در مواجهه با شبکه های مجازی در خانواده دارد. برای این منظور، الزم است تولید فرهنگ در همه زمان ها و قبل و حین حضور در فضای مجازی برای والدین اهمیت داشته باشد. برای مثال، قبل از این که وسیله ارتباط مجازی برای فرزندتان تهیه کنید، رفتارهای درست مواجهه با آن را در خانه تمرین و هر جا نیاز است درباره آن گفت وگو کنید. این پیش آگاهی  به او کمک می کند راجع به رفتارش تصمیم بگیرد و نقش خود را در این ماجرا پررنگ و مؤثر بداند. هم چنین در این راستا، خودتان به شیوه استفاده  از فضای مجازی در خانه پایبندباشید تا بیانگر فرهنگ مورد نظر شما باشد.
۶-نبض بگیرید... :

گاهی تنها با یک جست وجوی ساده و مطالعه بیشتر در فضای مجازی، متوجه می شوید برخی برنامه ها، بازی ها و افراد در شبکه های اجتماعی تبدیل به برندی شده اند که بیشتر مورد توجه سن فرزند شما است. شناسایی اینها موجب می شود راحت تر بتوانید دنیای ذهنی و علاقمندی های فرزندتان در فضای مجازی را بشناسید و در عین حال، نبض مدیریت در دست تان باشد تا مشابه موقعیتهای مورد عالقه او را در فضای‌واقعی پیدا و معرفی کنید. برای مثال، افراد معروف در شبکه های اجتماعی دارای جایگاه خاصی برای کودک و نوجوان است حضور در برنامه ها، همایش ها و جشن ها همراه فرزندتان و مطالعه زندگی واقعی این افراد با دیگر، می تواند به شکل گیری تصویری نزدیک به واقعیت در ذهن کودک و نوجوان هستند، کمک کند.
۷- استقبال کنیم...

شناسایی کسب و کارهای اینترنتی موفق می تواند دریچه های ایده های جدید در راستای سواد مالی، سواد رسانه ای، دنیای آینده و بهره مندی ازفضای مجازی در کسب و کار را در ذهن مادر، پدر و فرزندان ایجاد کند. برای این منظور به جست وجوی کسب و کارهای اینترنتی در ایران بپردازید، کسب و کارهای اینترنتی فردی و سازمانی را شناسایی کنید، در بخش های گوناگون اعم از فروشگاه اینترنتی، دیجیتال مارکتینگ، تدریس آنالین، نویسندگی در فضای مجازی و مانند این جست وجو کنید و در نهایت اطالعات خود و خانواده را در زمینه کسب و کارهای اینترنتی افزایش دهید.

۸- تولید کنیم....

فرهنگ سازی در خانواده و طراحی رفتارهایی که به مدیریت خود مربوط می شود، تأثیر زیادی بر کسب موفقیت در مواجهه با شبکه های مجازی در خانواده دارد. برای این منظور، الزم است تولید فرهنگ در همه زمان ها و قبل و حین حضور در فضای مجازی برای والدین اهمیت داشته باشد.
برای مثال، قبل از این که وسیله ارتباط مجازی برای فرزندتان تهیه کنید، رفتارهای درست مواجهه با آن را در خانه تمرین و هر جا نیاز است درباره آن گفت وگو کنید. این پیش آگاهی  به او کمک می کند راجع به رفتارش تصمیم بگیرد و نقش خود را در این ماجرا پررنگ و مؤثر بداند. هم چنین در این راستا، خودتان به شیوه استفاده  از فضای مجازی در خانه پایبندباشید تا بیانگر فرهنگ مورد نظر شما باشد.

۹- گفت وگو کنیم....

فراموش نکنید بهترین شیوه برای این که به فرزند نوجوان خود چیزی را آموزش دهید، این است که گفت وگو را در خانواده به یک فرهنگ و الگوی رفتاری دائمی تبدیل کنید. والدینی که با فرزند خود گفت وگو می کنند، الفبای مشترک بیشتری دارند و به همین دلیل، زمانی که والدین از آنها میخواهند که رفتارهای خاصی در برخورد‌ با فضای مجازی داشته باشند، کمتر‌ دچار چالش و بدفهمی می شوند.
گفت وگوها می تواند در زمینه های گوناگون باشد و قصد اصلی این نیست که در همه موضوع های گفت وگو به یک نتیجه مشخص برسیم، بلکه به دنبال ایجاد دنیای مشترک و فهم یکسان از موارد گوناگون هستیم. بنابراین برای مثال، به ظاهر درباره آب وهوا صحبت می کنیم، اما در پس آن یکی شدن فهم و ایجاد الفبای مشترک گفت وگو وجود دارد.
۱۰- توافق کنیم

برای که بتوانید انتظارات خود را از فرزندتان برای استفاده از فضای مجازی به عمل برسانید، الزم است با او توافق کنید. برای این منظور، از اوبپرسید برای انجام کارهایی که به اینترنت نیاز دارد چقدر زمان می خواهد. البته نوع کارهایی که در فضای مجازی انجام می دهد، در گفت وگوی دیگری روشن شده و در آن مورد جداگانه صحبت کرده اید. نظرخودتان را در مورد میزان زمانی که  میتواند در فضای مجازی باشد، بگویید. دالیل خود را هم از این  موضوع بیان کنید. دالیل او را هم بشنوید و در نهایت با یک زمان معین، به توافق برسید. پیش از گفتگو، در مورد منطقی بودن دالیل خودتان بیشتر مطالعه و فکرکنید و از بیان جمالتی مانند »چون من می گویم«، » چون این کار درست است«، »چون همه این طور رفتار  می کنند« و ... پرهیز کنید..

برچسب‌ها: 

دیدگاه شما