نمایش 1 - 4 از 4
سواد رسانه
با بخش پنجم مبحث مدیریت فضای مجازی در خانواده در خدمت شما هستیم....
04/15/1401 - 08:49
سواد رسانه
با بخش چهارم مبحث مدیریت فضای مجازی در خانواده در خدمت شما هستیم....
04/15/1401 - 08:44
با بخش سوم مبحث مدیریت فضای مجازی در خانواده در خدمت شما هستیم....
04/15/1401 - 08:40
سواد رسانه
هنگامی که از فضای مجازی سخن به میان می آید، دغدغه های والدینی جلوه گر‌ می شود که به واسطه احساس مسئولیت خود برای حفاظت از فرزندان و ایجاد محیط امن، قصد حمایت و مراقبت از خانواده و حریم آن را دارند.
04/15/1401 - 08:19
اشتراک در سوادرسانه ای