15. تير 1401 - 8:49   |   کد مطلب: 25071
با بخش پنجم مبحث مدیریت فضای مجازی در خانواده در خدمت شما هستیم....

به گزارش شبنم ها،

۳۱-میهمانی برگزار کنیم

یکی از موقعیت های مناسب برای تمرین فرهنگ استفاده از تلفن همراه،حضور در فضای مجازی، میهمانی ها و دورهمی هاست. برای این منظور، باگفت وگو با فرزندتان و بررسی ضرورتهای حضور در شبکه های اجتماعی همزمان در میهمانی ها، قواعدی را تعیین و در این باره به توافق برسید. قطع اینترنت تلفن، عدم استفاده از تلفن همراه مگر برای پاسخ دادن به تماس، محدود کردن تماشای کلیپ از طریق تلفن همراه و تبلت، همراه نداشتن ابزارالکترونیک در میهمانی ها یا دست کم در برخی از موقعیت های مشخص، می تواند پیشنهادهایی باشد که در طول گفت وگو مطرح شده و در صورت توافق به اجرا گذاشته شود. جایگزینی برنامه های مشترک در دورهمی ها نیز ازجمله موارد قابل توجه و مؤثر است.

۳۲-عقب نمانید..

به روز بودن و مسلط بودن بر آنچه که در شبکه های اجتماعی و ابزار مرتبط با آن مورد نیاز است، فاصله میان والدین و فرزندان را کم می کند و اعتمادآنها برای تکیه کردن به مادر و پدر را افزایش می دهد.بنابراین، با افتخار درباره این که بچه من بیشتر از خودم از تلفن همراهم سر در می‌اورد، صحبت نکنید. این نشانه ضعف شماست. به جای آن، تالش کنید بیشتر بدانید و اطلاعات خود را از شبکه های مجازی و ابزارهای الکترونیک افزایش دهید.

۳۳-فقط بدانید..
مهم ترین اتفاق در مدیریت و کنترل حضور فرزندان در فضای مجازی، جلب اعتماد او است تا بتواند راحت تر مسائل خود را با شما در میان بگذارد و شمارا به عنوان یک مشاور در کنار خود احساس کند، نه باالی سر خود. در عین حال، نظارت را نه به حالت مچ گیری، بلکه با گفت وگو و طرح سؤال و رد وبدل کردن خاطرات به صورت حرفه ای در نقش هدایتگری دنبال کنید. برای این که در جریان رمز تلفن فرزندتان باشید، حتما او را توجیه کنید و از این موضوع سوءاستفاده نکنید.

۳۴-سرک نکشید...
احترام به حریم فرزندتان کمک می کند او بهتر بتواند معنای حریم را درک کند. برای مثال، خواندن گفت وگوهای فرزندتان با دوستانش، به معنای نادیده گرفتن این حریم است. سرکشی و چک کردن این گفت وگوها مانع ازآن می شود او بتواند خودش باشد و در عین حال، دریافت آموزش از سوی شما را هم رد می کند.
حضور دائمی والدین موجب می شود فرزندان بیشتر به سانسور کردن خودشان تشویق شوند. گاهی سخت گیری مادر و پدر موجب می شود حرف های میان دوستان که لزوما بد هم بستند، متوقف شده و توانایی ارتباط اجتماعی هم محدود شود.

۳۵-از در خوبی وارد شوید...

شناسایی شیوه های بهره مندی درست از فضای مجازی و تأثیر خوب آن برای فرزندان، می تواند به آنها کمک کند تا به سوی استفاده مناسب پیش روند.شرکت در کالس های مجازی، مطالعه متون و کتاب های الکترونیک، از این جمله هستند. گروهها و نکات خوبی را که پیدا می کنید در اختیار فرزندتان قرار دهید، از نتیجه و آثار شرکت در شبکه های اجتماعی بدون اغراق و بزرگ نمایی برای او توضیح دهید. درباره مزیت های اپ ها و برنامه های خوب، درخانواده گفت وگو کنید.

۳۶-ساده لوح نباشید...

از جمله مواردی که برای حضور پرقدرت و ایمن در فضای مجازی لازم است،دوری از ساده لوحی است. گاهی الزم است فرزندتان بتواند تجربه کند که چگونه با مشخصه غیرواقعی در شبکه اجتماعی حاضر شود و ببیند که این کار برای همه ممکن است. هم چنین عدم به اشتراک گذاری موضوعات شخصی از دیگر مواردی است که به رشد توانایی او در فضای مجازی کمک می کند. برای این منظور، لازم است حیطه های موضوعات شخصی و حریم ها را بشناسد.

۳۷_مراقب خودتان باشید...

حضور هوشمندانه در فضای مجازی از دیگر مواردی است که به آموزش غیرمستقیم فرزندتان کمک می کند. این که بدانید و تمرین کنید که چگونه بر کنجکاوی و فریب برخی تبلیغات غلبه کنید، در هر گروهی شرکت نکنید، در رودروایسی نمانید و از گروههایی که ماندن در آن به سود شما نیست خارج شوید، بهانه ای برای توجیه خودتان با این مضمون که از ما گذشته و حاال دیگه بچه ها باید رعایت کنند« نتراشید، باور کنید شنیدن حرفهای خوب، همه موجب رشد نمی شود، خالصه، در همه حال مراقبت و مدیریت بهره مندی و فرهنگ استفاده از فضای مجازی را رعایت کنید.

۳۸-چالش شناس باشید....

از دیگر موقعیتهای مربوط به فضای مجازی»چالشها«هستند که در جریان آن، عده ای تالش دارند توجه افراد را به خود جلب کنند یا از افراد دعوت می کنندتا برای انجام کاری مشترک به آنها بپیوندند. هر چند برخی چالش ها آثار ونتایج خوبی همراه دارد، اما اغلب به دنبال شهرت و جلب توجه رخ می دهند و نتیجه جالب و مفیدی هم ندارند. به همین دلیل، شناسایی چالش ها وپیروی نکردن از همه آنها نیازمند راهنمایی و البته رعایت از سوی شما است.درباره چالش ها و دلیل و مقصود مجری هر چالش، با فرزند خود صحبت کنید تا بتواند به مرور درباره هر دعوت مجازی بیندیشد و سره را از ناسره تشخیص دهد.

۳۹-پررنگ کنید...
به او یاد دهید که آدمها و نوع استفاده آنها از فضای مجازی با هم متفاوت است. برخی شغل شان در همین است، برخی برای سرگرمی به این فضا مراجعه می کنند، برخی با مراجعه دیگران برای خود درآمد ایجاد می کنند و برخی هم برای شهرت و معروف شدن یا برای ایجاد ارتباط، وارد فضای مجازی می شوند.شناخت مقاصد افراد در شبکه های اجتماعی تاثیر زیادی در مهارت خودمدیریتی فرزند شما دارد. در عین حال، این کار می تواند موجب شود تا اوهم برای ارتباط در شبکه های اجتماعی، هدف و مقصود روشنی تعیین کند.در گذر زمان او یاد می گیرد که اهداف ارزشمندی را انتخاب و از هرزگردی دوری کند.

۴۰-خاطره بگویید...

به اشتراک گذاری خاطرات و تجربیات عالوه بر این که می تواند به نزدیک شدن ذهن شما و فرزندتان کمک کند، در عین حال، موجب می شود خطرات احتمالی و راه های کسب موفقیت در فضای مجازی را به صورت غیرمستقیم در میان بگذارید و او را در این باره مجهز کنید. در برخی مواردتوصیه می شود حتی خاطره سازی کنید.
در این روایت ها، هدف های ارزشمندی را بدون بزرگ نمایی دنبال کنید و درپی نصیحت و توصیه هم نباشید. در ضمن خاطره های تان را فراموش نکنید، مبادا ساختگی بودن آنها کار دست تان بدهد!

۴۱-گول نخوید...

برخی افراد از طریق فضای مجازی درآمدزایی دارند که در همه حال بد نیست.اما شناسایی نوع تبلیغات و جذب مشتری در تشخیص این که آیا کالا وخدمات معرفی شده مورد نیاز واقعی در حال حاضر است یا نه، می تواند به انتخاب درست آن منجر شود. این شیوه ها را به فرزندان خود آموزش دهید.بد نیست زمینه آشنایی با پلیس فتا را برای فرزندتان فراهم کنید. خودتان هم از شیوه عملکرد این نهاد قضایی آگاه باشید و حقوق و مسئولیت های کاربران در شبکه های اجتماعی را مرور کنید.

در برخورد با فضای مجازی آسیب های گوناگونی می تواند نگران کننده باشد.رویکرد »پیشگیری بهتر از درمان است«، ضرورت توجه والدین را به اهمیت مدیریت فضای مجازی در خانواده تأیید می کند.برای تهدیدهای فضای مجازی دسته بندی های گوناگونی انجام شده است، از آن جمله می توان به این موارد اشاره کرد: آسیب های فکری، آسیب های اجتماعی- فرهنگی، آسیب های اخالقی و آسیب های جسمی.از دیگر زمینه هایی که عدم مدیریت فضای مجازی می تواند به همراه داشته باشد شامل اختالل در شکل گیری هویت نوجوانان، تعارض ارزش ها، انزوای اجتماعی و ضعف بنیان خانواده است.

پایان مبحث مدیریت فضای مجازی در خانواده....

برچسب‌ها: 

دیدگاه شما